Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi: František Klein – Zarno, Madridská 1, 040 13 Košice, IČO: 51337886, DIČ: 1025820631, OU-KE-OZP1-2018/010450-2 č. živnostenského registra 820-84927 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke http://zarno.sk/. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku na stránke http://zarno.sk/ alebo emailom na: zarno@zarno.sk.

Ceny:

Všetky ceny jednotlivých produktov sú na stránke uvedené vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava.

Objednávka:

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia elektronického objednávkového formulára na stránke http://zarno.sk/ alebo e-mailom na: zarno@zarno.sk. Po odoslaní riadne vyplnenej objednávky príde kupujúcemu email so sumarizáciou objednávky a jej spracovaní. Informácia o vyexpedovaní tovaru bude kupujúcemu odoslaná následne a to emailom.

Spôsob dodania tovaru a ceny za dopravu:

Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke alebo prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je súčasťou zasielky alebo je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

Termín dodania:

Tovar expedujeme spravidla do 7 dní od prijatia objednávky. V prípade, ak tovar nie je možné dodať do 7 dní, informujeme kupujúceho o jeho najbližšom možnom dodaní. 

Storno objednávky:

Ak chce kupujúci zrušiť objednávku ktorá ešte nebola vyexpedovaná, je potrebné kontaktovať nás čo najskôr emailom alebo telefonicky aby sme predišli jeho expedícii.

Neprebraté zásielky:

Ak si kupujúci objednaný tovar neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné).

Záruka:

Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo je zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci ručí zákazníkovi za dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený a taktiež za dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom, oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa a za poškodenie zavinené doručovateľom. Viditeľne poškodený obal balíka nepreberajte.

Zodpovednosť za vady:

Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru závady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu písomne a bezodkladne.

Ochrana osobných údajov:

Zásady spracovania osobných údajov sú spracované ako samostatný dokument a tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Zákaznícky servis a kontakty:

V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky na adresách a telefónnych číslach uvedených na stránke.

Záverečné ustanovenia:

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

0

Your Cart